Zapytanie ofertowe – projekt UE

Zapytanie ofertowe – projekt UE

Ze względu na realizację przez Winged IT projektu nr PMT/1696/9N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, udostępniamy zapytanie ofertowe nr 1 na doradztwo związane z przygotowaniem Zamawiającego do świadczenia usług na rynku kanadyjskim, w tym doradztwo w przygotowaniu poprawnej pod względem prawnym umowy niezbędnej dla prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży usług na rynku kanadyjskim.

Treść zapytania jest dostępna na stronie internetowej dostępnej pod tym adresem.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i składanie ofert w terminie do dnia 02.02.2021 r.

W ramach zapytania ofertowego nr 1/PMT na „doradztwo związane z przygotowaniem Zamawiającego do świadczenia usług na rynku kanadyjskim, w tym doradztwo w przygotowaniu poprawnej pod względem prawnym umowy niezbędnej dla prowadzenia działalności gospodarczej i sprzedaży usług na rynku kanadyjskim” złożono 2 oferty spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym:

  1. Fundacja Ośrodek Rozwoju Przedsiębiorczości Start Up ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, cena netto za usługę doradztwa: 7 500,00 PLN (100 pkt.)
  2. Kancelaria Adwokacka Grzegorz Wójcik, ul. Francuska 102A/U1, 40-507 Katowice, cena netto za usługę doradztwa: 8 000,00 PLN (93,75 pkt.)

W wyniku przeprowadzenia analizy ofert postanowiono rekomendować ofertę złożoną przez Fundacja Ośrodek Rozwoju Przedsiębiorczości Start Up jako Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Oferent otrzymał najwyższą ocenę punktową i spełnił wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.