Zapytanie ofertowe

Ze względu na realizację przez Winged IT projektu nr PMT/1696/9N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, udostępniamy zapytanie ofertowe nr 3 na doradztwo związane z przygotowaniem kompleksowej oferty świadczonych usług przez Zamawiającego dostosowanej do wymagań rynku kanadyjskiego.

Treść zapytania jest dostępna na stronie internetowej dostępnej pod tym adresem.

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i składanie ofert w terminie do dnia 11.02.2021 r.

W ramach zapytania ofertowego nr 3/PMT na „doradztwo związane z przygotowaniem kompleksowej oferty świadczonych usług przez Zamawiającego dostosowanej do wymagań rynku kanadyjskiego, polegające na: 1. Opracowaniu merytorycznym docelowej oferty Zamawiającego, która będzie wysyłana do potencjalnych kontrahentów na rynku kanadyjskim, 2. Przygotowaniu prezentacji o świadczonych usługach Zmawiającego pod kątem klientów z rynku kanadyjskiego, 3. Opracowaniu treści merytorycznych nowej strony Zmawiającego, z uwzględnieniem analizy rynku IT w Polsce oraz specyfiki rynku kanadyjskiego, 4. Przygotowaniu we współpracy z Zamawiającym dokumentu zawierającego opis oferty Zamawiającego w zakresie wsparcia międzynarodowych inwestorów w Polsce.” złożono 3 oferty spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym:

  1. Fundacja Ośrodek Rozwoju Przedsiębiorczości Start Up ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, cena netto za całość usługi doradczej: 75 000,00 PLN (97,20 pkt.)
  2. AHP International Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, cena netto za całość usługi doradczej: 72 900,00 PLN (100,00 pkt.)
  3. Mariola Misiorowska Ph.D. BE INTERNATIONAL, Ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, cena netto za całość usługi doradczej: 90 000,00 PLN (81,00 pkt.)

W wyniku przeprowadzenia analizy ofert postanowiono rekomendować ofertę złożoną przez AHP International Sp. z o.o., jako Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Oferent otrzymał najwyższą ocenę punktową i spełnił wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.