Projekty UE

WINGED IT Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2019-2024.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie tworzenia w Polsce filii firm z Kanady działających w branży ICT, skutkującej opracowaniem strategii ekspansji na rynek kanadyjski, a następnie jej realizacji w ramach etapu zagranicznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi proces sprowadzenia do Polski nowych firm kanadyjskich z branży ICT oraz rozszerzenie oferty WINGED IT Sp. z o.o., co zwiększy innowacyjność polskiej gospodarki oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku kanadyjskim.

Całkowita wartość projektu: 190 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 190 000,00 PLN

 

Firma realizuje projekt “Udział firmy Winged IT w Programie promocji branży IT/ICT w celu ekspansji na rynki zagraniczne” nr: POIR.03.03.03-24-0039/20-00; data podpisania umowy 24.03.2021 r.

- cel projektu: Wnioskodawca ma na celu zwiększenie ilości zawartych kontraktów/umów na świadczone usługi na rynkach zagranicznych, w tym rynkach perspektywicznych. Skutkować to będzie bezpośrednio zwiększeniem przychodów z eksportu. Wzrost przychodów z eksportu przyczyni się do zwiększenia zasięgu i rozpoznawalności promowanej przez Wnioskodawcę marki. Skutkować to będzie nieprzerwanym rozwojem firmy oraz wzrostem sprzedaży na rynkach zagranicznych.

- planowany efekt projektu: założono realizację 6 nowych kontraktów eksportowych w latach 2020-2024 na łączną kwotę 1 530 000,00 zł.

Wartość projektu: 498 600,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 423 810,00 zł