Projekty UE

WINGED IT Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2019-2024.

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie tworzenia w Polsce filii firm z Kanady działających w branży ICT, skutkującej opracowaniem strategii ekspansji na rynek kanadyjski, a następnie jej realizacji w ramach etapu zagranicznego.

W wyniku realizacji projektu nastąpi proces sprowadzenia do Polski nowych firm kanadyjskich z branży ICT oraz rozszerzenie oferty WINGED IT Sp. z o.o., co zwiększy innowacyjność polskiej gospodarki oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku kanadyjskim.

Całkowita wartość projektu: 200 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 PLN