Projekty UE

Firma realizuje projekt “Udział firmy Winged IT w Programie promocji branży IT/ICT w celu ekspansji na rynki zagraniczne” nr: POIR.03.03.03-24-0039/20-00; data podpisania umowy 24.03.2021 r.

- cel projektu: Wnioskodawca ma na celu zwiększenie ilości zawartych kontraktów/umów na świadczone usługi na rynkach zagranicznych, w tym rynkach perspektywicznych. Skutkować to będzie bezpośrednio zwiększeniem przychodów z eksportu. Wzrost przychodów z eksportu przyczyni się do zwiększenia zasięgu i rozpoznawalności promowanej przez Wnioskodawcę marki. Skutkować to będzie nieprzerwanym rozwojem firmy oraz wzrostem sprzedaży na rynkach zagranicznych.

- planowany efekt projektu: założono realizację 6 nowych kontraktów eksportowych w latach 2020-2024 na łączną kwotę 1 530 000,00 zł.

Wartość projektu: 498 600,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 423 810,00 zł