Monthly Archives: Luty 2021

Monthly Archives: Luty 2021

03/02

Zapytanie ofertowe

Ze względu na realizację przez Winged IT projektu nr PMT/1696/9N/2019 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”, udostępniamy zapytanie ofertowe nr 3 na doradztwo związane z przygotowaniem kompleksowej oferty świadczonych usług przez Zamawiającego dostosowanej do…
Czytaj więcej